Midtsjællands Amerikanerbil Club

MAC-USCAR.DK

Vedtægter for Midtsjællands Amerkanerbil Club (MAC)


§1 Foreningens navn

§1 Midtsjællands Amerkanerbil Club (MAC)§2 Foreningens hjemsted

§2 Bjæverskov, Køge§3 Foreningens formål

§3 At styrke interessen for USA biler§4 Medlemskab

4.1 Alle, der er fyldt 18 år, og går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt, hhv. d. 1-4 og 1-10.


4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed


5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts


5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.


5.4 Stemmeret, Alle fremmødte medlemmer har stemmeret


5.5 Alle medlemmer, kan vælges til bestyrelsen.


5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.


5.7 Generalforsamlingens dagsorden

Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse og suppleant

Valg af revisor

Evt.§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer ønsker det.


6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


7.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer


7.3 Bestyrelsen vælges for: 1 år og kan genvælges


7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.


7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)


8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.


8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Der kan kun hæves penge på kontoen, ved fuldmagt fra både formand og kasserer.


9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.§10 Opløsning af foreningen

10.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.


10.2 I tilfælde af opløsning, deles foreningens formue mellem medlemmerne.